Regulamin

REGULAMIN
świadczenia usług

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Usługa – nauczanie języków obcych (85.59.A), udzielanie korepetycji (85.59.B), tłumaczenia pisemne (74.30.Z), korekta i redakcja (82.19.Z), działalność naukowa w dziedzinie humanistyki (72.20.Z). Odnośne kody wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 3. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca oświadcza, iż posiada wiedzę i umiejętności oraz sprzęt i materiały niezbędne do wykonania oferowanej Usługi, na którą umawia się z Klientem.
 3. Poprzez wymianę korespondencji elektronicznej lub wiadomości SMS, rozmowę bezpośrednią lub telefoniczną uzgadniany jest z Klientem przedmiot Usługi oraz forma jej świadczenia.
 4. Klient zapoznaje się z Regulaminem i Polityką prywatności, które znajdują się na Stronie internetowej Usługodawcy, do której kierowany jest poprzez hiperłącze zawarte w wiadomości od Usługodawcy przed zawarciem umowy.
 5. Zawarcie Umowy oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności przez Klienta.
 6. Uważa się, iż Umowa została zawarta, jeśli po stronie Usługodawcy została złożona oferta zawierająca przedmiot, formę, termin realizacji oraz koszt Usługi i zostały one zaakceptowane przez Klienta.
 7. Usługi nauczania świadczone są: w formie stacjonarnej w siedzibie Usługodawcy, z dojazdem do Klienta lub za pośrednictwem platformy LiveWebinar. Efekty Usług tłumaczeń oraz korekty i redakcji dostarczane są w formie fizycznej (jako wydruki) lub elektronicznej (w formacie DOC).
 8. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem może mieć formę pisemną (wzór dostępny jest na Stronie internetowej Usługodawcy). Regulamin zostaje wówczas dołączony jako załącznik do Umowy.
 9. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 3. Kursy językowe

 1. Kursy językowe prowadzone są w sposób ciągły.
 2. Klient wraz z Usługodawcą uzgadnia termin zajęć (dzień tygodnia i godzinę). Może w tym celu skorzystać z uprzedniego skonsultowania harmonogramu dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Ustalony dzień i godzina pozostają aktualne również w kolejnych tygodniach, do czasu wprowadzenia zmiany terminu za obopólną zgodą Usługodawcy i Klienta. W przypadku osób pracujących w systemie zmianowym oraz innych podobnych sytuacji możliwa jest zmiana terminu nawet z tygodnia na tydzień. Zmiana terminu wymaga podpisania aneksu do Umowy, jeśli Umowa została zawarta w formie pisemnej i został w niej zawarty konkretny termin.
 4. Klientowi przysługuje prawo do odwołania umówionych zajęć lub ich przeniesienia na inny dostępny termin bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie do godz. 23:59 dnia poprzedzającego umówiony termin. Skutecznie dostarczona wiadomość (SMS, e-mail, Messenger) w tej sprawie uważana jest za wystarczającą i nie wymaga do ważności potwierdzenia przez Usługodawcę osobną wiadomością. W razie przekroczenia i odwołania w dniu umówionego terminu Klient zobowiązuje się do opłacenia odwołanych zajęć na równi z tymi, które odbyły się terminowo.
 5. Wielokrotne odwoływanie zajęć (równe lub wyższe 50% w stosunku do pierwotnie planowanych w przeciągu 2 miesięcy kalendarzowych) może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W razie odwołania zajęć przez Usługodawcę Klientowi przysługuje prawo do przeprowadzenia ich w innym, dogodnym dla obu stron terminie lub zwrot należnej za nie płatności, jeśli została dokonana z góry.
 7. Usługodawca prowadzi ewidencję przeprowadzonych zajęć.
 8. Po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego Usługodawca, na podstawie prowadzonej ewidencji, sporządza fakturę za dany miesiąc i przedstawia ją Klientowi.
 9. Usługodawca zapewnia Klientowi materiały ksero pomocne przy realizacji zajęć.
 10. Klient zobowiązuje się na własną rękę wyposażyć siebie lub swoich pracowników w podręcznik kursowy.

§ 4. Korepetycje

 1. Korepetycje prowadzone są w sposób doraźny lub ciągły.
 2. W przypadku korepetycji prowadzonych w sposób ciągły, również dla korepetycji niezwiązanych z językami obcymi, mają zastosowanie zapisy § 3. ust. 3.
 3. Usługodawca opiera się na podręczniku używanym i przedstawionym mu przez Klienta, a w razie potrzeby suplementuje go własnymi materiałami.
 4. W pozostałych kwestiach, również dla korepetycji niezwiązanych z językami obcymi, mają zastosowanie zapisy § 3. ust. 2, 4-9.

§ 5. Tłumaczenia

 1. Tłumaczenia pisemne wykonywane są z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy.
 2. Czas realizacji tłumaczenia jest zależny od aktualnych możliwości czasowych Usługodawcy, przy czym zasadniczo wynosi nie więcej niż 5 stron znormalizowanych (po 1800 znaków) dziennie.
 3. Szczegóły dotyczące Usług tłumaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

§ 6. Korekta i redakcja

 1. Usługi korekty i redakcji obejmują teksty zwykłe oraz teksty specjalistyczne z zakresu filologii klasycznej, teologii lub historii.
 2. Czas realizacji korekty i redakcji jest zależny od aktualnych możliwości czasowych Usługodawcy, a w zależności od zakresu prac może wahać się od 5 do 20 stron znormalizowanych (po 1800 znaków) dziennie.
 3. Szczegóły dotyczące usług korekty i redakcji ustalane są indywidualnie z Klientem.

§ 7. Dojazd

 1. Możliwe jest świadczenie Usług poza siedzibą Usługodawcy.
 2. Za dojazd do miejsca świadczenia Usług Klient może zostać obciążony kwotą doliczoną do wartości Usługi, zgodnie z taryfikatorem podanym na Stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Klient, decydując się na korzystanie z dojazdu, tym samym włącza go do umowy jako formę świadczenia Usługi, zaś rezygnując z niego na rzecz zajęć stacjonarnych lub prowadzonych drogą elektroniczną, wyłącza go z umowy. Decyzja zmiany w zakresie korzystania lub rezygnacji z dojazdu do Klienta wymaga podpisania aneksu do umowy, jeśli umowa została zawarta w formie pisemnej.

§ 8. Płatności

 1. Usługodawca ustala z Klientem indywidualną stawkę za świadczone Usługi, w oparciu o ofertę podaną na stronie internetowej Usługodawcy. Nie jest to oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Płatności można dokonać gotówką, kartą lub telefonem w przypadku Usług świadczonych przy bezpośrednim kontakcie z klientem. W pozostałych przypadkach możliwa jest płatność przelewem na konto Usługodawcy, zgodnie z kwotą podaną na fakturze.
 3. Dane do przelewu podane są na Stronie internetowej Usługodawcy oraz na fakturze.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2021.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy polskiego prawa.