Regulamin

REGULAMIN
świadczenia usług

data ostatniej aktualizacji: 1 IX 2023

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Usługa – nauczanie języków obcych (85.59.A), udzielanie korepetycji (85.59.B), tłumaczenia pisemne (74.30.Z), korekta i redakcja (82.19.Z), działalność naukowa w dziedzinie humanistyki (72.20.Z). Odnośne kody wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 3. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi na zasadach określonych w Regulaminie (AKADEMIA JĘZYKOWA Maciej Henryk Dąbrowski, ul. Tatarska 11/9, 59-220 Legnica, NIP 6912377246, REGON 387467264, reprezentowana przez Macieja H. Dąbrowskiego).
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Umowa – umowa cywilnoprawna na świadczenie określonej Usługi, zawarta między Usługodawcą a Klientem, regulująca wzajemne zobowiązania stron.
 6. Cennik – podstawowy wykaz opłat oraz rabatów dla Klientów indywidualnych, obowiązujący w danym sezonie, czyli od 1 lipca danego roku do 30 czerwca kolejnego roku.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca oświadcza, iż posiada wiedzę i umiejętności oraz sprzęt i materiały niezbędne do wykonania oferowanej Usługi, na którą umawia się z Klientem.
 3. Przez wymianę korespondencji elektronicznej lub wiadomości SMS, rozmowę bezpośrednią lub telefoniczną lub przez skorzystanie z elektronicznego z formularza zapisu uzgadniany jest z Klientem przedmiot Usługi oraz forma jej świadczenia.
 4. Klient zapoznaje się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz aktualnym Cennikiem, które znajdują się na Stronie internetowej Usługodawcy, do której kierowany jest przez hiperłącze zawarte w wiadomości od Usługodawcy przed zawarciem Umowy.
 5. Kontakt telefoniczny z usługodawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00.
 6. Kontakt mailowy lub za pośrednictwem komunikatorów ze względu na swoją specyfikę nie ma określonych ram czasowych.

§ 3. Umowa

 1. Przez skorzystanie z elektronicznego formularza rejestracji lub bezpośrednie działanie Usługodawcy dla potencjalnego Klienta zostaje utworzone konto na platformie ActiveNow.
 2. Zawarcie Umowy następuje przez akceptację Regulaminu i Polityki prywatności oraz aktualnego Cennika z poziomu konta Klienta na platformie ActiveNow.
 3. Umowa może mieć jednak formę pisemną lub dokumentową (szczególnie na życzenie Klienta). Regulamin, Polityka prywatności i Cennik zostają wówczas dołączone jako załączniki do Umowy.
 4. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.
 5. Wypowiedzenie Umowy może mieć formę pisemną lub dokumentową.
 6. Z tytułu wypowiedzenia Umowy Klient otrzyma zwrot płatności za Usługi opłacone, a niezrealizowane.

§ 4. Forma świadczenia Usług

 1. Usługi nauczania świadczone są: w formie stacjonarnej w siedzibie Usługodawcy, z dojazdem do Klienta lub za pośrednictwem platformy do połączeń zdalnych.
 2. Efekty Usług tłumaczeń oraz korekty i redakcji dostarczane są w formie elektronicznej (w formacie DOCX) lub fizycznej (jako wydruki).
 3. Dla prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest spełnianie przez Klienta następujących warunków technicznych: dostęp do Internetu, posiadanie konta e-mail, a w przypadku zajęć online również posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z platformy do połączeń zdalnych. Usługodawca nie odpowiada za niezależne od siebie problemy techniczne, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Usług w tej formie.

§ 5. Kursy językowe

 1. Kursy językowe prowadzone są w sposób ciągły.
 2. Roczny sezon trwa od 1 lipca danego roku do 30 czerwca kolejnego roku.
 3. Termin zajęć (dni tygodnia i godziny) uzgadniany jest przed ich rozpoczęciem przez Usługodawcę i Klienta/Klientów. Może zostać w tym celu wykorzystany elektroniczny formularz zapisów.
 4. Ustalony termin pozostaje aktualny w danym sezonie również w kolejnych tygodniach. Ewentualna zmiana terminu może zostać wprowadzona za zgodą Usługodawcy i Klienta/Klientów.
 5. W przypadku osób pracujących w systemie zmianowym oraz w innych podobnych sytuacjach możliwa jest zmiana terminu nawet z tygodnia na tydzień, w miarę dostępności nauczyciela.
 6. Ewidencja zajęć prowadzona jest na platformie ActiveNow. Klient ma w nią stały wgląd z poziomu własnego konta na platformie. Prowadzona ewidencja stanowi podstawę rozliczenia zajęć płatnych w cyklach miesięcznych i tygodniowych oraz służy monitorowaniu stanu wykorzystania dostępnej puli zajęć w ramach wykupionych z góry pakietów.
 7. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego odwołania zaplanowanych zajęć w terminie do 12 godzin przed ich planowanym rozpoczęciem. W razie przekroczenia tego terminu zajęcia odwołane traktowane są jako pełnopłatne.
 8. Odwoływania zajęć należy dokonywać z poziomu konta Klienta na platformie ActiveNow.
 9. Klient ma prawo do odrobienia terminowo odwołanych zajęć w czasie do 2 tygodni od daty pierwotnej.
 10. Wielokrotne odwoływanie zajęć (równe lub wyższe 50% w stosunku do pierwotnie planowanych w przeciągu 2 miesięcy kalendarzowych) może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy przez Usługodawcę.
 11. W razie odwołania zajęć przez Usługodawcę Klientowi przysługuje prawo do przeprowadzenia ich w innym, dogodnym dla obu stron terminie lub zwrot należnej za nie płatności, jeśli została dokonana z góry.
 12. Usługodawca zapewnia Klientowi materiały ksero pomocne przy realizacji zajęć.
 13. Klient zobowiązuje się na własną rękę wyposażyć się w obowiązujący na danych zajęciach podręcznik kursowy.

§ 6. Korepetycje

 1. Korepetycje prowadzone są w sposób doraźny lub ciągły.
 2. W przypadku korepetycji prowadzonych w sposób ciągły, również dla korepetycji niezwiązanych z językami obcymi, mają zastosowanie zapisy § 5. ust. 2–5.
 3. Usługodawca opiera się na podręczniku używanym i przedstawionym mu przez Klienta, a w razie potrzeby uzupełnia go własnymi materiałami.
 4. W pozostałych kwestiach, również dla korepetycji niezwiązanych z językami obcymi, mają zastosowanie zapisy § 5. ust. 6–12.

§ 7. Tłumaczenia

 1. Tłumaczenia pisemne wykonywane są z języka obcego na język polski lub z języka polskiego na język obcy.
 2. Czas realizacji tłumaczenia jest zależny od aktualnych możliwości czasowych Usługodawcy, przy czym zasadniczo wynosi nie więcej niż 5 stron znormalizowanych (po 1800 znaków ze spacjami) dziennie.
 3. Szczegóły dotyczące Usług tłumaczeń ustalane są indywidualnie z Klientem.

§ 8. Korekta i redakcja

 1. Usługi korekty i redakcji obejmują teksty zwykłe oraz teksty specjalistyczne z zakresu filologii klasycznej, teologii lub historii.
 2. Czas realizacji korekty i redakcji jest zależny od aktualnych możliwości czasowych Usługodawcy, a w zależności od zakresu prac może wahać się od 5 do 20 stron znormalizowanych (po 1800 znaków ze spacjami) dziennie.
 3. Szczegóły dotyczące Usług korekty i redakcji ustalane są indywidualnie z Klientem.

§ 9. Dojazd

 1. Możliwe jest świadczenie Usług poza siedzibą Usługodawcy.
 2. Za dojazd nauczyciela do miejsca świadczenia Usług Klient jest obciążany opłatą doliczaną do wartości Usługi, zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem.

§ 10. Płatności

 1. Cennik, dostępny m.in. na Stronie internetowej Usługodawcy, obowiązuje na czas trwania sezonu, czyli od 1 lipca danego roku do 30 czerwca kolejnego roku.
 2. Stawka za świadczone Usługi ustalana jest dla Klienta indywidualnego w oparciu o aktualnie obowiązujący Cennik, zaś w przypadku Klienta firmowego zindywidualizowana oferta tworzona jest w odpowiedzi na otrzymane zapytanie.
 3. Płatności za zajęcia można dokonywać z częstotliwością miesięczną lub tygodniową, a także wedle własnego harmonogramu, np. wykupując pakiet zajęć.
 4. Faktury za zajęcia wystawiane są w miesięcznych cyklach rozliczeniowych na podstawie ewidencji zajęć prowadzonej na platformie ActiveNow. W razie wykupienia pakietu zajęć faktura wystawiana jest od razu na cały pakiet.
 5. Faktury za pozostałe Usługi (tłumaczenia, korekta, redakcja) wystawiane są zgodnie z przyjętą stawką przemnożoną przez liczbę stron (rozumianych jako 1800 znaków ze spacjami) tekstu wejściowego.
 6. Klient ma możliwość samodzielnego monitorowania na bieżąco należnych płatności za zajęcia lub stanu wykorzystania dostępnej puli zajęć w ramach wykupionych z góry pakietów za pośrednictwem swojego konta na platformie ActiveNow.
 7. Płatności za zajęcia stacjonarne i z dojazdem do Klienta można dokonywać gotówką, kartą lub telefonem, a także przelewem na konto Usługodawcy. W przypadku Usług świadczonych na odległość obowiązuje płatność przelewem.
 8. Dane do przelewu podane są na Stronie internetowej Usługodawcy oraz na fakturze.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2023.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy polskiego prawa.